شرایط برگشت شهریه
-

شرایط برگشت و انتقال شهریه:

1 – در صورتیکه بهر دلیلی کلاسهای آموزشگاه تشکیل نشود ، شهریه پرداختی برگشت داده خواهد شد.

2 – در صورتیکه زبان آموز ، قبل از تشکیل کلاس و شروع ترم  انصراف دهد ، شهریه پرداختی طبق ضوابط مالی برگشت داده می شود.

3 - پس از تشکیل كلاس و شروع ترم ، شهريه بهیچوجه مسترد نخواهد شود .

     تبصره: حضور یا عدم حضور زبان آموز در کلاس ثبت نامی تاثیری در این قانون نخواهد داشت.

4 - تقاضاي انتقال شهریه پرداختی به ترم بعد صرفاً با تایید مدیر آموزشگاه میسّر خواهد بود.

5 – انتقال شهریه صرفاً به ترم بعد مقدور خواهد بود و در صورت عدم مراجعه در ترم بعد ، حقی برای زبان آموز وجود نخواهد داشت.

6 - اگر زبان آموزی قبل از اعلام نتايج برای ترم بعد ثبت نام كرده باشد و در ترم جاری مردود شود ، شهريه پرداختی برای تجدید ترم مردود شده در نظر گرفته خواهدشد.

       تبصره: در صورت عدم تمایل زبان آموز به ادامه تحصیل در آموزشگاه ، شهريه بصورت كامل برگشت داده می شود.

7 – در صورت جابجایی ساعت کلاسها بعد از شروع ترم (بدلایل آموزشی) و تداخل ساعت کلاسها با سایر برنامه های شخصی زبان آموز ، انتقال شهریه به ترم بعد صورت خواهد پذیرفت.

اين سايت تا كنون 555580 بازديدكننده داشته است